Bentuk Sastra

Secara umum sastra dibagi dalam 3 bentuk yaitu:

 1. Puisi
 2. Prosa, dan
 3. Drama

1. Puisi adalah karya sastra yang formatnya dipilih dan ditata dengan cermat sehingga mampu mempertajam kesadaran orang akan suatu pengalaman dan membangkitkan tanggapan khusus lewat bunyi, irama, dan makna khusus. Puisi mencakupi satuan yang lebih kecil, seperti sajak, pantun, dan balada.

2. Prosa ialah jenis sastra yang dibedakan dari puisi karena tidak terlalu terikat oleh irama, rima, atau kemerduan bunyi. Bahasa prosa dekat dengan bahasa sehari-hari. Yang termasuk prosa, antara lain cerita pendek, novel, dan esai.

3. Drama ialah jenis sastra dalam bentuk puisi atau prosa yang bertujuan menggambarkan kehidupan lewat lakuan dan dialog (cakapan) para tokoh. Lazimnya dirancang untuk pementasan panggung.

————————————————————-

 • Baca Juga:

  • ~

  Disamping tiga jenis bentuk di atas, seiring dengan kreativitas para pencipta dan seniman sastra, maka bentuk sastra berkembang menjadi berbagai bentuk lain, di antaranya adalah:

  4. Sajak (sanjak);

  Sajak adalah istilah yang baku, sementara istilah sanjak adalah istilah yang kurang lazim dalam ranah bahasa dan sastra. Sajak ialah karya sastra yang berciri mantra, rima, tanpa rima, ataupun kombinasi keduanya. Kekhususannya, jika dibandingkan dengan bentuk sastra yang lain, terletak pada kata-katanya yang topang-menopang dan berjalinan dalam arti dan irama.

  Rima ialah pengulangan bunyi berselang dalam sajak, baik di dalam larik (baris, leret) maupun pada akhir larik-larik yang berdekatan. Agar terasa keindahannya, bunyi yang berima itu ditampilkan dalam tekanan, nada, atau pemanjangan suara. Jenis rima, antara lain runtun vokal atau asonansi, purwakanti atau aliterasi, dan rima sempurna.

  5. Syair

  Syair adalah puisi atau karangan dalam bentuk terikat yang mementingkan irama sajak. Syair berasal dari Persia (sekarang Iran) dan telah dibawa masuk ke Nusantara bersama-sama dengan kedatangan Islam. Kata syair berasal dari bahasa Arab syu’ur yang berarti perasaan. Kata syu’ur berkembang menjadi kata syi’ru yang berarti puisi dalam pengertian umum.

  Syair dalam kesusastraan Melayu merujuk pada pengertian puisi secara umum. Akan tetapi, dalam perkembangannya syair tersebut mengalami perubahan dan modifikasi sehingga menjadi khas Melayu, tidak lagi mengacu pada tradisi sastra syair di negeri Arab.

  Penyair yang berperan besar dalam membentuk syair khas Melayu adalah Hamzah Fansuri dengan karyanya, antara lain:  Syair Perahu, Syair Burung Pingai, Syair Dagang, dan Syair Sidang Fakir.

  Menurut isinya, syair dapat dibagi menjadi lima golongan yaitu:

  • Syair Panji; menceritakan tentang keadaan yang terjadi dalam istana dan keadaan orang-orang yang berada atau berasal dari dalam istana.  Contoh syair panji adalah Syair Ken Tambuhan yang menceritakan tentang seorang putri bernama Ken Tambuhan yang dijadikan persembahan kepada Sang Ratu Kauripan.
  • Syair Romantis; berisi tentang percintaan yang biasanya terdapat pada cerita pelipur lara, hikayat, maupun cerita rakyat. Contoh syair romantis yakni Syair Bidasari yang menceritakan tentang seorang putri raja yang telah dibuang ibunya. Setelah beberapa lama ia dicari Putra Bangsawan (saudaranya) untuk bertemu dengan ibunya. Pertemuan pun terjadi dan akhirnya Bidasari memaafkan ibunya, yang telah membuang dirinya.
  • Syair Kiasan; berisi tentang percintaan ikan, burung, bunga atau buahbuahan.  Percintaan tersebut merupakan kiasan atau sindiran terhadap peristiwa tertentu. Contoh syair kiasan adalah Syair Burung Pungguk yang isinya menceritakan tentang percintaan yang gagal akibat perbedaan pangkat, atau seperti perumpamaan “seperti pungguk merindukan bulan”.
  • Syair Sejarah; adalah syair yang berdasarkan peristiwa sejarah.  Sebagian besar syair sejarah berisi tentang peperangan. Contoh syair sejarah adalah Syair Perang Mengkasar (dahulu bernama Syair Sipelman), berisi tentang perang antara orang-orang Makassar dengan Belanda.  Syair berbahasa Arab yang tercatat paling tua di Nusantara adalah catatan di batu nisan Sultan Malik al Saleh di Aceh,  bertarikh 1297 M
  • Syair Agama merupakan syair terpenting. Syair agama dibagi menjadi empat yaitu: (a) syair sufi, (b) syair tentang ajaran Islam, (c) syair riwayatcerita nabi, dan (d) syair nasihat.  Perlu kita ketahui, setiap syair pasti mengandung pesan tertentu. Pesan tersebut dapat kita simpulkan setelah memahami isi sebuah syair.  Contoh syair agama : Syair Perahu, Syair Dagang (banyak yg bilang karangan Hamzah Fansuri, tapi para ahli membantahnya), Syair Kiamat, Bahr An-Nisa, Syair Takbir Mimpi, Syair Raksi

  6. Hikayat

  Hikayat adalah salah satu bentuk sastra prosa yang berisikan tentang kisah, cerita, dongeng maupun sejarah. Umumnya mengisahkan tentang kehebatan maupun kepahlawanan seseorang lengkap dengan keanehan, kesaktian serta mukjizat tokoh utama. Salah satu hikayat yang populer di Riau adalah Yong Dolah.

  Contoh Hikayat:

  • Hikayat Negeri Riau
  • Hikayat Aceh
  • Hikayat Abdullah
  • Hikayat Amir Hamzah
  • Hikayat Andaken Penurat
  • Hikayat Bayan Budiman
  • Hikayat Djahidin
  • Hikayat Hang Tuah
  • Hikayat Iskandar Zulkarnain
  • Hikayat Kadirun
  • Hikayat Kalila dan Damina
  • Hikayat Masydulhak
  • Hikayat Pandawa Jaya
  • Hikayat Pandja Tanderan
  • Hikayat Putri Djohar Manikam
  • Hikayat Sri Rama
  • Hikayat Tjendera Hasan
  • Tsahibul Hikayat
  • Hikayat Abu Nawas
  • Hikayat Abu Samah
  • Hikayat Banjar
  • Hikayat Bakhtiar
  • Hikayat Hang Tuah
  • Hikayat Iblis
  • Hikayat Indraputra
  • Hikayat Isma Yatim
  • Hikayat Jaya Lengkara
  • Hikayat Kalila dan Daminah
  • Hikayat Kerajaan Sikka
  • Hikayat Malim Dewa
  • Hikayat Musang Berjanggut
  • Hikayat Merong Mahawangsa
  • Hikayat Muhammad Hanafiah
  • Hikayat Nakhoda Asik
  • Hikayat Nakhoda Muda
  • Hikayat Negeri Johor
  • Hikayat Pahang
  • Hikayat Panca Tanderan
  • Hikayat Panji Kuda Semirang
  • Hikayat Patani
  • Hikayat Pelanduk Jenaka
  • Hikayat Purasara
  • Hikayat Putera Jaya Pati
  • Hikayat Raja Akil
  • Hikayat Raja Budiman
  • Hikayat Raja Jumjumah
  • Hikayat Raja Muda
  • Hikayat Raja-raja Pasai
  • Hikayat Samaun
  • Hikayat Sang Boma
  • Hikayat Sang Bima
  • Hikayat Seri Rama
  • Hikayat Si Miskin
  • Hikayat Siak
  • Hikayat Sultan Ibrahim
  • Hikayat Syah Mardan
  • Hikayat Tanah Hitu

  7. Gurindam

  Gurindam adalah satu bentuk puisi Melayu lama yang terdiri dari dua baris kalimat dengan irama akhir yang sama, yang merupakan satu kesatuan yang utuh. Baris pertama berisikan semacam soal, masalah atau perjanjian dan baris kedua berisikan jawabannya atau akibat dari masalah atau perjanjian pada baris pertama tadi. Ada 2 jenis Gurindam yang diketahui; Gurindam Lama dan Gurindam Dua Belas.

  Contoh Gurindam lama:

  Pabila banyak mencela orang

  Itulah tanda dirinya kurang

  Contoh lain:

  Dengan ibu hendaknya hormat

  Supaya badan dapat selamat

  Untuk Gurindam dua Belas,  kumpulan gurindam yang dikarang oleh Raja Ali Haji dari Kepulauan Riau. Dinamakan Gurindam Dua Belas oleh karena berisi 12 pasal, antara lain tentang ibadah, kewajiban raja, kewajiban anak terhadap orang tua, tugas orang tua kepada anak, budi pekerti dan hidup bermasyarakat.

  8. Seloka

  Seloka merupakan bentuk puisi Melayu Klasik, berisikan pepetah maupun perumpamaan yang mengandung senda gurau, sindiran bahkan ejekan. Biasanya ditulis empat baris memakai bentuk pantun atau syair, kadang-kadang dapat juga ditemui seloka yang ditulis lebih dari empat baris.

  Contoh Seloka:

  Baik budi emak si Randang
  Dagang lalu ditanakkan
  Tiada berkayu rumah diruntuhkan
  Anak pulang kelaparan
  Anak dipangku diletakkan
  Kera dihutan disusui

  9. Pantun

  Pantun adalah salah satu jenis puisi lama yang sangat luas dikenal dalam bahasa-bahasa Nusantara. Lazimnya pantun terdiri atas empat larik (atau empat baris bila dituliskan), setiap baris terdiri dari 8-12 suku kata, bersajak akhir dengan pola a-b-a-b dan a-a-a-a (tidak boleh a-a-b-b, atau a-b-b-a). Pantun pada mulanya merupakan sastra lisan namun sekarang dijumpai juga pantun yang tertulis.

  Semua bentuk pantun terdiri atas dua bagian: sampiran dan isi. Sampiran adalah dua baris pertama, kerap kali berkaitan dengan alam (mencirikan budaya agraris masyarakat pendukungnya), dan biasanya tak punya hubungan dengan bagian kedua yang menyampaikan maksud selain untuk mengantarkan rima/sajak. Dua baris terakhir merupakan isi, yang merupakan tujuan dari pantun tersebut.

  10. Parikan (Pari’an / pari an)

  Parikan adalah pantun dalam Bahasa Jawa.

  Contoh Pari’an:

  Kucing cilik kepidak jaran
  Jran Teji Kecemplung kali
  Maling pitik Mlebu Pakunjaran
  Sing Korupsi dianggep lali

  Motor cilik larang regane
  Motor kuno moro’o mrene
  Wong cilik rekoso uripe
  Perkoro lengo ra ono entek’e

  Kucing limo ilang buntut’e
  Buntut sapi dinggo pecutan
  Perkoro lengo ora ono entek’e
  Jebul di korupsi sing duwe jabatan

  11. Paparikan

  → "Bersambung:" Awal | 1 | 2 | Lanjutannya → | Akhir